Informacje prawne

Wszelkie elementy stanowiące zawartość niniejszej witryny internetowej zarejestrowanej w domenie jma.es, w tym przedstawione w niej nazwy handlowe, znaki towarowe lub znaki wyróżniające, chronione są prawami własności intelektualnej.

Prawa własności intelektualnej dotyczące treści oraz szaty graficznej niniejszej witryny stanowią wyłączną własność spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U., a dalsze przesyłanie, transmisja, modyfikacja, odtwarzanie, rozpowszechnianie, sprzedaż lub przekształcanie treści lub elementów graficznych witryny bez jednoznacznej pisemnej zgody JMA Alejandro Altuna S.L.U jest surowo wzbronione.

W związku z powyższym, z wyjątkiem użytkowania w celach osobistych lub prywatnych, do czego niniejszym użytkownik uzyskuje zgodę, częściowe lub całkowite dalsze przesyłanie, transmisja, modyfikacja, odtwarzanie, rozpowszechnianie, sprzedaż i/lub przekształcanie treści niniejszej witryny internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U., a użytkownik ponosi za ten czyn pełną odpowiedzialność.
Według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu dowolnego użytkownika do niniejszej witryny lub jej części w przypadku niewłaściwego, niedopuszczalnego, niezgodnego z prawem lub niedozwolonego użytkowania jej treści.

Jednocześnie spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. zastrzega sobie prawo do publikacji lub usuwania całości lub części jakichkolwiek informacji lub treści serwisu według własnego uznania, podkreślając zarazem, że działanie takie nie powoduje powstania po stronie spółki jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku zakłóceń, przerw, odłączeń, infekcji wirusami komputerowymi, przeciążeń linii, awarii telefonicznych, awarii systemu łączności internetowej lub innych systemów elektronicznych, których przyczyny nie leżą po stronie spółki.

Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej bieżącej aktualizacji treści zawartych w niniejszej witrynie, przy czym przysługuje jej prawo do modyfikacji treści witryny bez wcześniejszego powiadomienia, mając na celu korektę ewentualnych istniejących w niej błędów. Informacje dotyczące prezentowanych produktów mają charakter informacyjny. Przy każdorazowym zapewnieniu podstawowych właściwości produktów, spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, estetycznych lub innych bez wcześniejszego powiadomienia, mając na celu rozwój oferowanych produktów.

Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści lub innych źródeł informacji pochodzących od osób trzecich, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem odnośników zamieszczonych na stronach internetowych spółki.

Zachowanie poufności i ochrona danych
Stosownie do treści Ustawy Organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. niniejszym informuje użytkownika o istnieniu zautomatyzowanego zbioru danych, w którym gromadzone są dane udostępniane przez użytkownika. Przedmiotowy zbiór danych został stworzony przez JMA Alejandro Altuna S.L.U. na odpowiedzialność spółki, w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem zbioru danych jest utrzymanie kontaktu z użytkownikiem i zarządzanie relacjami z nim, jak również dostarczanie mu informacji. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. zwróci się do użytkownika z prośbą o udostępnienie niezbędnych danych w celu dostarczenia usługi, prosząc o akceptację przedmiotowych ogólnych warunków użytkowania. 

Rejestracja zbiorów danych i formularzy
Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest niezbędne w celu korzystania z szeregu usług udostępnianych za pośrednictwem witryny. Jeżeli użytkownik nie udostępni wnioskowanych danych lub nie zgadza się z przedstawioną polityką ochrony danych, jego rejestracja w serwisie nie będzie możliwa, a także nie będzie mógł uczestniczyć w promocjach, dla których niezbędne jest posiadanie danych o użytkowniku.
Zgodnie z treścią Ustawy Organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe otrzymane od użytkownika w momencie jego rejestracji zostaną włączone do zbioru danych, którego właścicielem jest JMA Alejandro Altuna S.L.U. Spółka prowadzi działalność pod numerem identyfikacji podatkowej (hiszp. CIF) IFK A-20056420, a jej siedziba mieści się pod adresem: Bidekrutzeta 6, P.O. Box 70, 20500, Arrasate, Gipuzkoa. Zbiór danych został zaopatrzony w percepcyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z treścią Królewskiego Dekretu nr 994/1999 z dnia 11 czerwca 1999 r.

Dokładność i prawdziwość udostępnionych danych
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i prawdziwość udostępnionych danych. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik ma obowiązek zapewnienia prawdziwości, dokładności i aktualności udostępnionych danych. Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji. Użytkownik ma obowiązek udostępnienia pełnych i poprawnych informacji podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji dotyczących osób trzecich lub odwołujących się do innych źródeł. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania takich informacji. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, dokonywania zmian lub usuwania informacji ze stron internetowych należących do JMA, jak również prawo do ograniczania lub odmowy dostępu do nich. Jeżeli informacje pochodzą ze źródeł niezależnych od spółki, JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez użytkownika w wyniku błędów, nieprawidłowości lub zaniedbań cechujących takie informacje.

Cookies
Cookies to niewielkie pliki danych umieszczane w terminalu użytkownika w celu ułatwienia mu przeglądania portalu. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pobieranie tych plików stało się niemożliwe.

Środki bezpieczeństwa
Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. podjęła określone prawem środki bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Ponadto spółka dokłada wszelkich starań na rzecz instalacji innych posiadanych środków i zasobów technicznych w celu poprawnego przechowywania danych udostępnianych Altuna S.A., mając na celu uniemożliwienie ich niewłaściwego wykorzystania, zmiany, utraty, niedozwolonego użycia lub kradzieży. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących przyczyn lub w przypadku, gdy ich sprawca nie podlega kontroli spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U.: zakłócenia, zaniechania, przerwy, infekcje wirusami komputerowymi, awarie telefoniczne lub odłączenie systemu elektronicznego; opóźnienia lub przeszkody w użytkowaniu systemu elektronicznego z uwagi na przeciążenie linii telefonicznych, internetowego Centrum Przetwarzania Danych lub innych systemów elektronicznych. Spółka JMA Alejandro Altuna S.L.U. nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zafałszowania danych przez osobę niepodlegającą kontroli spółki. Użytkownik powinien jednak mieć świadomość, że internetowe środki bezpieczeństwa nie gwarantują niepodważalnego zabezpieczenia.

Akceptacja i zgoda użytkownika
Użytkownik powinien posiadać informacje w zakresie warunków spółki JMA Alejandro Altuna S.L.U. dotyczących ochrony danych i ich przetwarzania w tych celach. Niektóre usługi oferowane na portalu mogą zostać objęte warunkami szczególnymi i określonymi założeniami w zakresie ochrony danych.
W odniesieniu do interpretacji, stosowania lub niewypełniania niniejszych warunków, strony uzgadniają poddawanie ewentualnych sporów pod rozstrzygnięcie przez sądy właściwe dla miejscowości Bergara (Gipuzkoa), jednoznacznie zrzekając się jakichkolwiek innych przysługujących im praw w tym zakresie.